Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Terör ve Terörizm

Giriş

terorr

Terörün Tanımı
Terörle mücadele şube müdürlüğü 3713 sayılı terörle mücadele kanununun kendisine tanıdığı yetki çerçevesinde, aşağıda hukuki tanımı yapılmış olan tüm terörist unsurlarla mücadele eder.
“Terör;baskı, cebir ve şiddet korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak ve yıkmak veya ele geçirmek temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte (burada örgüt terimi iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle, teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi kapsamaktadır) mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir”.


Terörizm Nedir?
Hedefe ulaşmada her yolu meşru sayan terörizm insanlık tarihi kadar eski bir olgudur.
Dolayısıyla terörün amaç ve stratejisi zamanla teknolojik gelişim ve sosyo-ekonomik yapıya paralel olarak gelişmiş, tahrip ettiği toplumların dini-ırki-ekonomik ve sosyal yapısını ideolojisi doğrultusunda araç olarak kullanmış ve bu suretle kendisine finans kaynağı yaratmıştır. Sağladığı bu büyük miktardaki finans kaynakları ile dar bölge sınırlarını aşarak sınırlar ve kıtalararası boyut kazanmıştır.
Bugün dünyamız; ekonomik-siyasal-askeri ve sosyal menfaatler etrafında birleşen ülkelerin oluşturduğu bloklar ve paktlara bölünmüştür.
Bu oluşumlar ekonomik ve siyasal çıkar kavgalarını hızlandırmış, böl parçala yönet veya kendi çıkarlarına zarar veremiyecek azami limitler arasında tut ilkesinden hareket eden bazı blok veya ülkeler, farklı dini-irki-etnik unsurları, sosyo-ekonomik az gelişmişliği terörizme malzeme olarak sağlamış ve var olar terör örgütlerine bu şekilde katkıda bulunarak amaçları doğrultusunda taşeronluk görevi yüklemişlerdir.
Bu bağlamda ülkemiz, içinde bulunduğu jeopolitik konum itibariyle dış ve iç kaynaklı terörün ortaya koyduğu bir kavgaya sahne olmaktadır. Bu kavganın içeride ve dışarıda ortak çıkarlar doğrultusunda hamileri bulunmaktadır.
Günümüzde terörün sadece ülkemizde değil bütün dünyada ortaya çıkış sebepleri sosyal ve ekonomik olgulara dayanmaktadır.
Terörün bazı ülkeler tarafından muhalif ülkeye yönelik olarak desteklenmesi konusunda da hazırlık aşaması hedef ülkenin, başta sosyal zaafları sonra ekonomik zaafları (gelir gurupları arasındaki uçurum) ve vatandaşların devletine karşı hoşnutsuzlukları etüt edilerek planlanmaktadır ki maşa olarak kullanılacak bir kitle oluşturulabilsin. Bu sebeple, teröre muhatap olan ülkenin terörle mücadelesinin sadece polisiye tedbirlerle başarıya ulaşamayacağı kesindir.
Bilinçli bir toplumun terörizme karşı topyekün mücadele vermesi, huzur ve güven ortamının sağlanması açısından zorunludur. Zira, istikbalde bir milletin geleceği sayılan yeni nesil aynı ülkede müspet hürriyetin sunduğu güven ve huzurla yaşama arzusunda olmalı, bu geleceği sağlamanın yoluda tüm şer odaklarıyla topyekün mücadele ederek sağlayabiliriz.


Teröristin İdeolojik Motivasyonu
Terörizmin doğuşundaki esas dayanak sosyal çelişkilerdir. Terörizm, hedef aldığı kitlenin hoşnut olmadığı veya elde etmek istediği çıkarı umut olarak vaadetmektedir. bu umut ve vaat kişileri bir arada toplayan ideolojiyi oluşturmaktadır. Bu ideoloji etrafında toplanan insanlar kendilerine göre bir sistem oluşturmaktadır.
Bu sistem içerisinde örgütlenmeler yapılarak terörizmin alt yapısı oluşturulmaktadır.
Teröristin kendi anlayışı içerisinde kutsal bir amacı vardır. Amacını gerçekleştirmek için, kendisine engel teşkil eden veya daha doğrusu öyle gösterilen veya engel olarak algılaması sağlanan unsurları ortadan kaldırmak azmindedir.
Bu nedenledir ki ideoloji, örgütlenmenin en önemli unsurunu teşkil etmekte, ideoloji nedeniyle terörist kolayca ölümü göze alabilmekte, her türlü yoksunluğa karşı hareketine sadık kalmakta, yerine göre çok olumsuz şartlara karşı koyabilme gücüne sahip olabilmektedir.


Şiddet Unsuru
Terörün en önemli yönü ise, şiddet içermesidir. İdeolojik koşullar; örgütün, hedeflerine ulaşabilmesi için şiddete başvurulmasını dayatmaktadır. Bulunduğu ülkedeki rejimi yıkmayı hedefleyen örgüt, "silahlı mücadele" adı verilen şiddet uygulamalarıyla kendini göstermekte, şiddet yoğunlaştıkça, korku içinde örgüte yaklaşan insanların sayısı artmaktadır.

Şiddet hareketleri, örgütün propaganda malzemelerinin en önemlilerindendir.burada anlatılan şiddet, örgüt tarafından, halk adına yapıldığı iddia edilen zalimce eylemlerdir. Buna karşın terörist kendisini "devrimci, eylemci, özgürlük savaşçısı,halk gücü" gibi bir takım ünvanlarla taltif etmektedir.
Yakın geçmişimizde terör örgütlerinin özellikle, legal kuruluşlar olan bazı dernek, sendika ve siyasi partileri de kullanarak, metropoller başta olmak üzere semt, mahalle ve sokak bazında hakimiyet tesis etmeye çalıştıkları bilinmektedir.
Böylece örgüt kendi tabanını da, zor ve tehdide dayalı bir tarz sergileyerek oluşturmakta, hakimiyet tesis edilebilen yörelerdeki vatandaşlarımız için örgüt mensupluğu bir zorunluluk haline gelmektedir. Sistemli ve organize şiddet, vatandaşımıza, hayatı dayanılmaz hale getirme gayretindedir.
Şiddetin amaçlarından biri kamuoyuna kendini duyurma olduğundan, kitle iletişim araçlarından faydalanarak ilgi alanı içerisine girilmeye çalışılır. İnsan hayatını ve dolayısıyla toplumsal güven ve huzuru hedef alan eylemler kamuoyunda çok fazla yankı uyandırdığı için şiddet eylemleri vazgeçilmez bir reklam aracı olarak görülmektedir. Terör örgütlerinin, şiddet eylemleri sonrasında basın kuruluşlarını arayarak eylemi üstlenmeleri bu nedene dayanmaktadır.
Amaca ulaşmak için her türlü girişim mübah görülmekte, sadece devlete yönelmekle kısıtlı kalınmamakta, suçsuz insanlar da büyük ölçüde bu eylemlerden zarar görmesine yol açılmaktadır.
Kitlesel nitelikli terör eylemlerinde, örneğin bir toplu taşım aracına veya alışveriş merkezine konan bir bombanın patlaması sonucu ölenlerin bu eylemi düzenleyenler ile hiç bir bağları bulunmamaktadır. Bu tür eylemlerde, bombayı koyanlar ile bombanın hedefi olanlar arasında hiç bir siyasal ilişki, bir hesaplaşma olmadığı gibi, belki eylemi koyan örgütün ideolojisine yakınlık duyanlar bile bulunabilmektedir.
Terör örgütlerinin düzenledikleri eylemlerin temelinde örgütün propagandasını yapma ağırlık kazanmaktadır. Örgütler, kuruluşlarını tamamladıkları, teşkilat yapılanması açısından yeterli bir düzeye geldiklerinde sansasyonel nitelikli bir şiddet eylemi ile kamuoyuna varlıklarını duyurmayı hedeflerler.

Tehdit Unsurları
Ülkemizdeki Tehdit Unsurları

Ülkemizin huzur ve güven ortamını tehdit eden terörist unsurları amaç ve stratejilerine göre dört guruba ayrılmaktadır.

    Marksist-leninist ideoloji çerçevesinde hareket eden terör örgütleri (dhkp/c gb)
    Bölücü bölgeci terör örgütleri (pkk gb.)
    Din referanslı terör örgütleri (hizbullah gb.)
    Yurt dışı terör örgütleri (asala gb.- bu terör örgütü ülkemiz üzerinde baskı unsuru oluşturarak, büyük ermenistan idealini oluşturmaya çalışmıştır.)

1- marksist-leninist ideoloji çerçevesinde hareket eden terör örgütlerinin amacı; kendi ideolojileri doğrultusunda bir yönetim sistemini oluşturabilmek için silahlı halk mücadelesi ile mevcut anayasal rejimi değiştirerek yerine komünist bir rejim kurmaktır. Günümüzde faal olan sol terör örgütleri dhkp/c ve mlkp gibi örgütlerdir.
2- yeni dönemde en önemli gelişme bölücülük cereyanı üzerinde şekillenmeye başlamıştır. Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde, kürt kimliği etrafında başlatılan tartışmalar ve yörenin geri kalmışlığının istismarı üzerinde yoğunlaştırılan çalışmalar, pkk terör örgütü vasıtasıyla daha sonra 1984 yılında eruh ve şemdinli katliamlarıyla silahlı mücadele alanına kaydırılmış, yıllarca süren silahlı mücadele sonucu 15 şubat 1999 tarihinde bölücü terör örgütü pkk nın başı, ülkemizin 10.000 km. Uzağında kenya’da yapılan başarılı bir operasyon sonucu yakalanarak ülkemize getirilmiş, döktüğü kanların hesabını vermek için adalet önüne çıkartılmıştır.
3- dünyadaki siyasi gelişmelerin de etkisiyle, marksist-leninist ve bölücü kaynaklı terörün yanında, dini motifli terör hareketlerinin de giderek artan bir oranda ülke gündeminde yerini almaya başladığı gözlenmektedir. İdeolojisini dinden aldığını iddia eden birtakım gruplar, şiddet eylemleri ile kamuoyuna mesajlar vermeye başlamışlardır. Türkiye radikal alanda oluşturulmaya çalışılan terörün bu yeni yüzü ile çok daha tehlikeli bir kamplaşmanın içine çekilmektedir.
4- ülkelerin tarihten kaynaklanan hesapları üzerine bina
Edilmeye çalışılan bir takım gerekçeler doğrultusunda faaliyet yürüten terör örgütleri, bu manada hedef ülkenin üzerinde baskı oluşturmak amacıyla terörist eylamlarde bulunmaktadırlar. Bir dönem büyük ermenistan hayali üzerine ülkemiz dış temsilciliklerine karşı terörist saldırılarda bulunan asala terör örgütü bunlardan birisidir.


Faaliyet Alanları
Terörün Faaliyet Alanları
1- İşçi ve memur sendikaları:
Bu kuruluşlar içersinde sempatizan kitleler oluşturmak suretiyle, işçi ve memurların anayasa ve kanunlardan doğan haklarını ideolojileri doğrultusunda kullanmak.
2-Siyasi partiler ve gençlik kolları:
Demokratik ortamdan istifade ile siyasi parti kurarak veya mevcut siyasi partilere ve bu partilerin gençlik kolları arasına sızmak suretiyle illegal faaliyet yürütmek,
3- Dernek ve vakıflar:
Terör örgütleri yasal alanda, kendilerini kamufle etmek amacıyla vakıf ve dernek kurmaktadırlar.
4-Özel ve tüzel kuruluşlar:
Özdemir Sabancı’nın öldürülmesi olayında, sabancı holdinge sızmaları,
5-Eğitim kurumları:
Lise ve üniversite gençliği arasına sızarak sempatizan kitleler oluşturmak.
Sağlıklı düşünme ve araştırma yeteneğini henüz kazanamayan, kendisine teklif edilen her türlü değeri kabullenmeye hazır olan ve bir geçiş dönemi içerisinde bocalayan gençler, terör örgütlerinin iştahını kabartmaktadırlar.
Öğrencilere yönelik oluşturulan yapılanmaların çokluğu dikkat çekmektedir. Her örgüt lise gençliğine yönelik örgüt içi oluşumlara sahiptir.


Eğitim ve Gençlik
Eğitim kurumlarımıza ve gençliğe yönelik faaliyetler
Öğrencilere yönelik oluşturulan yapılanmaların çokluğu dikkat çekmektedir. Her örgüt lise gençliğine yönelik örgüt içi oluşumlara sahiptir.
Yasadışı örgütlerin liselere yönelik örgütlenmeleri;
Örgütler daha çok aile huzursuzlukları olan çocukları, anne babası ayrı olan ilgiye muhtaç olanları, maddi durumu kötü olanları, aile eğitimi müsait olan ve örgütsel fikirlere yatkın olanları seçmektedir.
Bir genç, örgüte şu aşamalardan geçerek katılır:

    Önce sempatizan bir gurup içerisine alınır, bu grup okul arkadaş çevresinden olacağı gibi aile yakınlarından, gidilen bir dernek, örgüt yayın büroları yada legal uzantıları içerisinde de oluşturulabilir,
    Örgütlerin, çıkardıkları dergi ve kitaplar gençlere okutturularak, ülke problemlerinin tek çözüm yolu olarak ideolojiler kabul ettirilir.
    Arkadaş gurupları içerisinde siyasi ve ideolojik tartışma ortamları hazırlanarak örgütsel bilinçlenme artırılır,
    Örgütlerin feodal alışkanlıklar olarak nitelediği manevi duygular ve aile bağları zayıflatılmaya çalışılır,
    Gençlerde, karşılaştıkları olumsuzluklara karşı tahammülsüz ve hemen tepki verebilecek bir ruh halinin yaratılmasına önem verilir. İdeolojik bilinçlenme, toplumsal olaylara sokularak güçlendirilir, isyan duyguları pekiştirilir,
    Daha sonra illegale çekilerek yazılama, pankart asma gibi kanunsuz olaylarda kullanılan örgüt mensupları polisin yakalamasıyla suçluluk psikolojisine girerek, istese de normal hayata dönemeyeceğine inanır, normal hayata dönmek isteyenler de örgüt tarafından çeşitli tehditlerle ve “polis tarafından fişlendin, artık bundan kurtuluşun yok” türünden sözlerle engellenmeye çalışılır.
    Sonunda herkesin çocuk gördüğü, belki zaman içerisinde düzelir olarak nitelediği,aile ve çevre tarafından ihmal edilen bu insanlar acımasız bir örgüt mensubu olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Çeşitli kitlesel etkinliklerde terör örgütlerinin gençliğimizi kullanarak istismar ettiği onları toplumsal olaylara katarak polisle karşı karşıya getirdiği bilinmektedir. Bu şekilde ideolojilerini ve gerçek yüzlerini maskeleyip, öğrencileri masumane istek ve tepki eylemlerin içerisine çekmekte bilahare de asıl amaçları doğrultusunda kullanmaktadır.
Yükseköğrenim kurumlarımıza yeni kaydolmuş öğrenciler terör örgütlerinin uzantıları tarafından sıcak yaklaşımla kazanılmaya çalışılır.
Güncel sorunlar bir sistem sorunu şeklinde empoze edilerek çözümü sistemin değişmesinde arama anlayışı yerleştirilir. Sisteme kinlenen kişi küskün kişi haline getirilir. Süreç içerisinde seminer çalışmasına alınarak eğitilir. Bu meyanda pratik sokak eylemlerine alıştırılır. Öğrenci aynı zamanda, örgüt için dergi satmak, eğlenceler düzenlemek, burslarından yararlanma şeklinde maddi destek sağlayan unsur durumuna gelir.
Pratik eylemlerindeki başarıya göre öğrenciye; kat sorumlusu, bölüm sorumlusu, fakülte sorumlusu gibi gururunu okşayıcı görevler de verilir. Genelde toplum içerisinde kişilik arayışında olan tipler, bulunduğu bu ortamda kişilik bulmaktan dolayı eylemsel yönden daha da keskinleşir. Sonuçta eğitilerek ülkenin insan gücüne katkıda bulunacak olan şahıs, ülkenin eğitimine ve ekonomik kaynaklarına zarar vermeye başlar.
Gençliğin korunmasına yönelik alınabilecek tedbirler:

    Okul – aile işbirliği sağlanmalıdır.
    Kişiliğin ve davranışların şekillenmesinde ailenin önemi dikkate alınarak aile yapısını ve bağlarını güçlendirecek tedbirler alınmalıdır.
    Gençlerin sorumluluk duygularının gelişmesine, sağlıklı bir kişilik yapısına ulaşmasına ve hayatı gerçek yönleriyle tanımalarına hizmet edecek kurumlar ve organizasyonlar oluşturulmalıdır.
    Kütüphaneler yaygınlaştırılmalı ve ihtiyaca cevap verecek kapasiteye çıkarılmalı, resim, müzik, tiyatro, edebiyat vb. Alanlarda gençleri geliştirici kurumlar oluşturulmalı ve gençler bu alanlara teşvik edilmelidir.
    Öğrencilere hitap edici spor tesisleri oluşturulmalı ve katılım artırılmalıdır.
    Yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin bu durumlarından veli ve aileleri haberdar edilmeli, terör örgütlerine karşı, gençler mümkün olduğunca bilinçlendirilerek terör örgütlerinin ağlarına düşmeleri engellenmelidir.
    Öğrencilerin gidip geldikleri umuma açık yerler düzenli olarak denetlenmeli ve gençliğe yönelik olarak açılan legal dernek ve kuruluşlar kontrol altında tutulmalıdır.
    Terör örgütlerinin istismar edebileceği sorunların giderilmesi amacıyla maddi durumu iyi olmayan öğrenciler fon ve burslarla desteklenmeli, devamsızlık yapan öğrencilerin durumları takip edilmeli,

Özellikle son on yıllık dönemde vatandaşlarımız;
örgüt faaliyetlerine karşı her zamanki gibi devletin yanında yer almayı sürdürmekte ve terör mücadelesine büyük bir destek vermektedirler.
Son on yıllık dönemde terörle mücadele ve harekat daire başkanlığı ve her seviyedeki terörle mücadele birimimiz, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı esasları çerçevesinde olağanüstü bir mücadele örneği vermişlerdir, her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de terörle mücadele birimlerimizin en önemli uğraşısı olacaktır.
Terörle mücadele sadece güvenlik kuvvetlerinin tek başına başaracağı bir iş değildir. Buraya kadar ifade edildiği üzere teröristler her türlü aksaklığı ve eksikliği istismar ederek kendilerine taraftar bulmakta ve faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Dolayısıyla kamu kurumlarının yanısıra her türlü toplumsal yapıların işbirliği yapması gerekmektedir.
Aileye ve basına düşen görevlerin önemini belirtmeye herhalde gerek yoktur. En az güvenlik kuvvetleri kadar eğitim kurumlarının ve görevlilerinin de terörle mücadelede önemli bir yeri bulunmaktadır. Teröristler taraftar bulma çalışmalarında her zaman eğitim kurumlarını kendilerine hedef noktası olarak tayin etmektedirler. Gençliğimizin art niyetli kişiler tarafından istismar edilmemesi için öğretmenlerimize ve okullarımızın yönetimlerine çok önemli görevler düşmektedir.


Bomba Nedir?
Patlayıcı maddelerin istenilen ortamda, istenilen şekilde ve istenilen zamanda patlamasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların birleştirilmesiyle hazırlanan düzeneklere denir.
Patlayıcı Madde Nedir?
Hararet veya şok tesiriyle değişikliğe uğrayan,yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren katı, sıvı ve gaz halindeki kimyevi bir terkip veya karışımlardır.
Paketlere Dikkat!
Bu tür olaylarda en arzu edilmeyen şey paniktir. Şüphelenilen paketin bomba olabileceği düşünülerek, gereksiz paniğe sebep vererek istenmeyen yaralanmalara yol açabilirsiniz, soğuk kanlı ancak temkinli hareket çevrenize güven verecektir. Ayrıca; şüpheli paket uzaktan kumandalı bir patlayıcı ise, bomba düzeneğini harekete geçirecek olan terörist kendince en uygun zamanı kollamak amacıyla bombayı bıraktığı yeri görebileceği bir mesafede bulunacaktır. Çevredeki kişileri iyi analiz ediniz.
Her şüpheli paket, poşet ve benzeri cisimlerin mutlaka bomba olabileceği değerlendirilmelidir.

    Bu tür şüpheli bir paket görüldüğünde, asla paniğe kapılmayınız. Bomba diye bağırmayınız.
    Pakete dokunmayınız ve açıkta duran paketin ne tür bir patlayıcı düzeneğine sahip olduğu bilinmediğinden yakınında veya çevresinde sigara ile dolaşmayınız.
    Üzerinden atlamayınız başkalarının atlamasına izin vermeyiniz.
    Bomba veya şüpheli paket açık alanda ise etrafından en az yüz (100) metre, kapalı alanda ise mümkün olduğunca uzaklaşılmalıdır.
    Çevrede fotoğraf çekenler var ise, çekmemeleri konusunda uyarınız. Zira bazı bomba düzenekleri fotosellidir ve flaş etkisi patlamaya sebep olabilir.
    Bombalama eylemine müdahale uzmanlık ve özel cihazlar gerektirdiğinden, Bomba İmha Ekipleri olay yerine gelinceye kadar hiç kimse şüpheli paket veya bombaya yaklaştırılmamalıdır.
    Patlamış bombaya ait iz ve delillerin kaybolmalarını önlemek için, çevre kordon altına alınarak, uzman personelin rahat çalışması sağlanmalıdır.
    Olayı görev veya bilgisi olan kişilerin, Bomba İmha Uzmanlarıyla görüştürülmesi sağlanacaktır.

 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • ÇANAKKALE VALİLİĞİ
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ