Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Bina Yıkım ve Enkaz Kaldırma İhalesi
09.11.2018  

​​ ​                                                                                                                                     İLAN

              ----------------------------------------------

             ÇANAKKALE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

MADDE 1- Mülkiyeti Maliye Hazinesine, tahsisi Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli olan, Müdürlüğümüze bağlı 2 (iki) adet binanın yıkım ve enkaz kaldırma işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile yapılacaktır.

MADDE 2- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Lojistik Şube Müdürlüğünden (İnşaat Emlak Büro Amirliği) ​ücretsiz olarak görülüp temin edilebilir.

MADDE 3- İhale 29/11/2018 tarihinde saat:10:00’da, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Satın alma BüroAmirliği İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihale kararına itiraz edilemez.

MADDE 4- İŞİN TANIMI

Çanakkale Merkez Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan, 587 ada, 12 parselde 20.000,00 m² yüzölçümlü Piri Reis Polis Lojmanları içerisinde 627,64 m² kat inşaat alanlı, 947,55 m² toplam inşaat alanlı Çok Amaçlı Spor Salonu binası (1 Blok) ile Çanakkale Gelibolu İlçesi, Yazıcızade Mahallesi, Miralay Şefik Aker Caddesi 1.Sokak üzerinde bulunan, 33 pafta, 184 ada, 32 parsel nolu, 129,17 m² kat inşaat alanlı, 1028,98 m² toplam inşaat alanlı, B+Z+4 katlı, 8 daireli Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Noktası ve Lojmanı binası (1 Blok) olmak üzere toplam 2 (iki) adet binanın yıkılması, yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ve yıkımdan sonra çıkacak malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının Merkezde Çanakkale Belediye Başkanlığı, Gelibolu İlçesinde ise Gelibolu Belediye Başkanlığının gösterdiği alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılmasıdır.

MADDE 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler de aşağıdaki şartlar aranır.

A-İkametgâh Belgesi

B-Tebligat adresi

C-Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi,(2018 yılında alınmış olacak)

-Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

(2018 yılında alınmış olacak)

-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

D-Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,

E-İstekliler adına vekâleten katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâlet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

F-Geçici Teminatın Çanakkale Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzu veya süresiz teminat mektubu,

G-Toplamda en az 50.000,00 TL tutarında bina yıkım işine ait İş Bitirme Belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınmış) veya İnşaat Mühendisliği Diploması,

MADDE 6- İhale konusu iş, yıkıma ait muhammen bedel, geçici teminat bedeli, ihale saati aşağıda görüldüğü gibi tespit edilmiştir.

 

YIKILACAK                   MUHAMMEN     GEÇİCİ        İHALE

​BİNALARIN CİNSİ           BEDEL          TEMİNAT      SAATİ

                                                       

 --------------------------------------------------------------------

BETONARME BİNA        8.233,33-TL   5.000,00-TL  10:00                                                      

Yukarıda 4. Maddede bilgileri ayrıntılı belirtilen binaların yaklaşık toplam kapalı alanı 1.976,6 m² olan 2 (iki) adet binanın hurda karşılığı yıkım ve enkaz kaldırma işi.

MADDE 7- İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelini sözleşme öncesi, Çanakkale Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne nakit olarak yatıracak ve makbuzunu idareye teslim edecektir.

MADDE 8- Zaman tespitinde TRT’ nin verdiği saat ayarı esas alınır.

 ​

 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • ÇANAKKALE VALİLİĞİ
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ