Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Sivil İnsansız Hava Araçlarının Kullanımında Uygulanacak Usul ve Esaslar
13.06.2016  
​        Çanakkale ili sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE), Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının kullanımında uygulanacak usul ve esaslar,
    AMAÇ
     Madde 1 – Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22/04/2016 tarihinde yayınlanan Sivil İnsansız Hava Araçları (SHT-İHA) ile Türk Hava sahasında işletilecek veya kullanılacak Sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğinin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikler, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen hukuki zemin sağlanmıştır.
Bu kapsamda Çanakkale ili hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE), Amatör Havacılık Faaliyetleri kapsamındaki Hava Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askeri güvenlik bölgeleri ve güvenlik bakımından hassasiyet arz eden kamu kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, tehlikeli madde taşımalarının, fotoğraf ve film çekimlerinin engellenmesi, söz konusu araçların terör örgütü mensuplarınca kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen denetlenmesi amaçlanmaktadır.
     KAPSAM
     Madde 2 – Bu karar, Çanakkale ili sınırları içerisinde; Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE), Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satın alan, temin eden ve bu tip araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

     HUHUKİ DAYANAK
     Madde 3 - 
a)5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Ve 66. maddeleri,
b)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 329,330,331,332,334,335,336,337. maddeleri,
c)2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun ‘Yasaklar’ başlıklı 93. maddesi, ‘Ceza Hükümleri’ başlıklı 141, 142, ve 143. maddeleri,
d)2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 21. maddesi,
e)5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi,
f)Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 14. maddesi,
g)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı, (SHT-İHA)
h) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatına dayanmaktadır.


GENEL ESASLAR
 Madde 4 -
     Uçuş İzni, Uçuşa Yasak Bölgeler ve Uçuş Şartları Uçuş izni gereklilikleri
1)Çanakkale Hava Sahasında işletilecek/kullanılacak Sivil İnsansız Hava Aracı (İHA)   Sistemlerinin Sınıflandırılmasına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün http://iha.shgm.gov.tr/ web sitesi üzerinden İHA/Pilot kayıt ve tescil işlemleri yapılacaktır.
2)İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı Madde 18’de belirtilen “Uçuşa Yasak Bölgeler”ve ilgili(b) sayılı talimatta belirtilen yasak bölgeler haricindeki “Kalabalık Olmayan Bölge” kapsamında olup, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden izin gerektirmeyen bölgelerle günün şartları, olası güvenlik ihlallerinin değerlendirilmesi, özel hayatın gizliliği ve kazaların önlenmesi için İnsansız Hava Araçlarının kullanımı Valiliğimizce izne bağlanmıştır.
3)    Kayıt tescil işlemleri yapılan ve İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı Madde 17’ye göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan uçuş izni doğrultusunda en yakın kolluk birimine (Jandarma/Polis) ilgili  belgeler le birlikte en az 24 saat önce  bildirimde bulunulacaktır.

4) Valiliğimizce izne bağlanan ‘Kalabalık Olmayan Bölge’ kapsamındaki yerlerde uçuş izin taleplerinde gerekli şartların oluşması durumunda bireysel/ticari faaliyetlerin aksamaması için teknolojik imkanlar kullanılarak cevap verilebilir.
5) İHA’ların işletim/kullanım ve denetime ilişkin ‘Uygulama İş Akış Şeması’ talimat ekine konulmuş olup, gerçek/tüzel kişiler ile kolluk birimleri buna göre hareket edecektir.

      Uçuşa yasak bölgeler Madde-18
(1) Aşağıda yer alan bölgelerde risk analizi yapılmadan ve Genel Müdürlükten izin alınmadan herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapılması yasaktır:
a) İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarından 5 NM (9 km) mesafeden daha yakın sahada,
b) İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplı sahada,
c)  İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgeler ve kalabalık bölgeler üzerinde,
ç)  Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar”da,
d) Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde;
 e)  NOTAM ile ilan edilen sahalarda,
(2)Arama, kurtarma ve afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda, Genel Müdürlük ile gerekli koordinasyonun sağlanması kaydıyla istisnai olarak Uçuş İzni verilebilir.
İlgili maddede belirtilen yerlerle birlikte, ilimiz merkez ve ilçe sınırları içerisinde bulunan;
a.  Valilik ve Kaymakamlıklara ait hizmet bina, tesis ve konutları,
b.  Askeri Bölge, alan, bina, tesis ve lojmanları,
c.  Havalimanı, denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplı sahada, (Boğaz Hattı, Havalimanı merkez olmak üzere 5NM (9 km) yarıçaplı saha içerisinde yer almaktadır.)
 
 
 
04 PİST BAŞI
 
 
MERKEZ NOKTA
 
 
40°07'38"K
 
 
026°24'55"D
 
 
Belirtilen Nokta Merkezli
5 NM (9 KM) Yarıçapındaki Alan
22 PİST BAŞI
 
 
MERKEZ NOKTA
 
 
40°08'35"K
 
 
026°26'00"D
 
 
Belirtilen Nokta Merkezli
5 NM (9 KM) Yarıçapındaki Alan
 
 
 
 
 
ANAFARTALAR
HELİPORT
(AMBULANS HLKP)
 
MERKEZ NOKTA
 
 
40°09'33"K
 
 
026°25'10"D
 
 
Belirtilen Nokta Merkezli
5 NM (9 KM) Yarıçapındaki Alan
 
d.      Adliye bina ve lojmanları
e.       İl/İlçe Emniyet birimlerine ait bina, tesis ve lojmanları,
f.       Kamu-Kurum ve Kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanları,
g.      Cezaevi yerleşkesi,
h.      Helikopter pistleri/heliportlar civarında,
i.       NOTAM ( Havacıların uçuş ve yer emniyetini etkileyecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararı ile belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde kullanımı yasaklanmıştır.
 
Uçuş şartları ve alan gereklilikleri Madde-19
 (1) İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’lar ile NOTAM alınmadan, uçuşa yasak olmayan bölgelerde ve mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından yasaklanmayan yer ve zamanlarda uçulması durumunda;
 a) Sadece görerek meteorolojik koşulların sağlandığı durumlarda, gündoğumu-günbatımı saatleri arasında ve en az 2 km görüşe açık havalarda uçuş gerçekleştirilebilir,
b) İHA, yatayda 500 metreyi geçmeyecek şekilde pilotun görüş alanında olmalıdır,
c) Yerden (AGL) 400 feet (120 metre) yüksekliğin üzerine çıkılmamalıdır,
ç) İnsan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uçuş gerçekleştirilmelidir.
     Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 17/05/2016 tarih ve 967 sayılı yazısı ile Madde 19’da  belirtilen hükümlere riayet edilmesi ve Mülki İdarenin onayı ile söz konusu uçuşların gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
            Bahse konu hava araçlarını yasaklanan mahallerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşlarının Emniyet ve Jandarma birimlerince tespiti halinde; bu durum tutanağa bağlanacak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
 CEZA İŞLEMLER
  Madde 5 
1)      5442  Sayılı İller İdaresi Kanunu’nun 66. Maddesi(Değişik 23/01/2008- 5728/125 md.) : İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle:27/03/20015 – 6638/16. Md.) Ancak kamu düzeni ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2)    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin almayı gerektiren operasyonlar için izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında operasyon gerçekleştirilmesi hallerinde ilgili şahıs ve işletmeye 2920 sayılı Kanunun 5’inci kısmında yer alan ceza işlemleri uygulanır.
3)      2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun ‘Yasaklar’ başlıklı 93. Maddesinde yer alan hükümlerin ve bu talimatın aksine hareket edilmesi, SHY-İPC kapsamında cezai yaptırımlara tabidir.

SEKRETERYA HİZMETLERİ
Madde 6
           Bu karara ilişkin iş ve işlemlerin sekretaryası yetki sınırları dâhilinde Havalimanı Mülki İdare Amirliği koordinesinde Emniyet ve Jandarma birimlerince yürütülür.
        
       YÜRÜRLÜK
 Madde 7
   Bu karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
   
 
YÜRÜTME
  Madde 8
        Bu karar hükümlerini Çanakkale Valisi, ilçelerde Kaymakamlar yürütür.
          Yukarıda belirtilen Kanun maddelerine istinaden adli ve idari işlemlerin yapılacağının yerel basın organları ile Valilik internet sitesinde ilanen duyurulmasının uygun olacağı hususunu olurlarınıza arz ederim.
 
 
 
 
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • ÇANAKKALE VALİLİĞİ
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ