Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
17.09.2014 Tarih ve 2014/4 Sayılı Valilik Kararı
 Karar Tarihi              :17/09/2014
Kakar Sayısı             :2014/4


 

TRAFİK DÜZENİNİ BOZAN VE TRAFİK AKIŞI İÇERİSİNDE ÇOCUKLARIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKACAK FİİLLERİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARAmaç:

Madde1-  Çanakkale ili sınırları içerisinde bulunan tüm kavşaklar, ana caddeler, parklar ve buna benzer kamuya açık kentsel mekânlar başta olmak üzere; araç ve yaya trafiğinin düzeni ve akışını bozan ve bu akış içerisinde çocukların can güvenliğini tehlikeye sokacak fiillerin (araç camı silmek, mendil, çiçek, hediyelik eşya satmak, düğün konvoylarının önünü kesmek gibi) önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.


Kapsam:

Madde 2- Bu karar, Çanakkale İli sınırları içerisinde bulunan ve Madde l’de belirtilen alanlarda; öncelikle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye sokacak fiillerin (düğün konvoylarının önünü keserek para almak, araç camı silmek, kâğıt mendil, çiçek ve hediyelik eşya satmak için araçların önüne atlamak gibi…) önlenmesi ve toplumun huzur ve güvenliğini korumak adına yukarıda sayılan fiilleri gerçekleştiren çocukların veli veya vasileri hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32,maddesi uyarınca “Emre aykırı davranıştan” İdari Para Cezası uygulamasını kapsamaktadır.


Hukuki Dayanak:

Madde 3- Bu karar;

1- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 233. Maddesi,

2- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 3.maddesi (ç) bendi 1.fıkrası

3- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. ve 33.maddeleri

4- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A-ç maddesi

5- Çocuk Haklarına dair Uluslararası Sözleşmenin (Çocuk İşçiler) başlıklı 32.maddesi

6- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 68.maddesinin (c) bendi

7- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 07.03.2014 tarih ve 16 numaralı genelgesi hükümlerine dayanmaktadır.


Genel Esaslar:

İlde Huzur ve Güvenliğin Sağlanması:

Madde 4- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesinin (A) bendinde” Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve Özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kanun düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirlerini alır. Bu maksatla Devletin Genel ve Özel Kolluk Kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür, (c) bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Vali’nin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66.madde hükmü uygulanır.”

Hükümleri yer almıştır.

Emre Aykırı Davranış:

Madde 5- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Emre Aykırı Davranış” başlıklı 32.maddesi,

“Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeni ile ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye İdari Para Cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir”

Hükmüne amirdir.


Madde 6- Bu kapsamda alınması gereken tedbirler;

1- Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; sağlıksız ve güvenilir olmayan ortamlarda çalışmak zorunda bırakılmaları onların beden, ruh ve ahlak gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan düğün konvoylarında araçlardan para alabilmek için arabaların önüne aniden çıkmaları, trafik ışıklarında bekleyen arabaların camlarını silmek ve arabadaki kişilere kâğıt mendil, çiçek, su vb. eşyaları satmaya çalışırken hem kendi can güvenliklerini hem de genel trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri bilinmektedir.

2- Çocukların yukarıda belirtilen hususlara karıştıklarının tespit edilmesi halinde; öncelikle kanuni yakınlarına teslim edilir. Fiilin devam etmesi halinde Sosyal Hizmet Mevzuatının ön gördüğü prosedürün tamamlanıp koruma altına alınmalarına kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı merkezlerde muhafaza ve kontrol altında bulundurulurlar.

3- Belirtilen tedbirlerin alınması ve kararların uygulanmasında; İlçe Kaymakamlıkları, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma, Mahalli İdareler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor ile Kültür Müdürlükleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşların mahallin en büyük Mülki Amiri’nin verdiği yetki belgesine haiz mensupları veya oluşturulacak heyetler sorumludur.


Cezai Hükümler:

Madde 7-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. ve 66. Maddesince alınan bu karar gereği; çocuklarımızın yukarıda sayılan hususlara teşvik edilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

     Dolayısı ile maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocukların ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan bu tür eylemlerine göz yuman, çocuklarını sahiplenmeyen, çocuklarını sokaklarda çalıştıran ve/veya çalışmasına göz yuman çocukların veli ve vasileri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi gereğince İdari Para Cezası uygulanır, bu kararlar Merkezde Valilik Makamınca, İlçelerde ise Kaymakamlıklarca onaylanır.


İlan:

Madde 8- Bu karar Çanakkale İl sınırları içinde her türlü ilan vasıtaları ile ilan olunur.


Yürürlük:

Madde 9- Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme:

Madde 10- Bu kararı Çanakkale Valiliği yürütür.
                                                                                                                                      Ahmet ÇINAR

                                                                                                                                               Vali

                                                                                                                  

​​

 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • ÇANAKKALE VALİLİĞİ
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ